Партниращи си проекти

Региони и общини за справедлив преход (Regions and Municipalities for a Just Transition)

Региони и общини за справедлив преход (Regions and Municipalities for a Just Transition)

bmu euki logo 2 en

Постепенното прекратяване на производството на електроенергия на въглища е абсолютна предпоставка за изпълнение на ангажимента на Европейския съюз към Парижкото споразумение и водещата роля, която ЕС се стреми да има в глобалната политика по климата. Такава голяма промяна трябва да бъде придружена от цялостна стратегия за справедлив преход, целяща създаването на трансформационни пътища за местните икономики към устойчиви икономически дейности, както и минимизиране на трудностите за работниците и техните общности в свързаните индустрии, чрез активна политическа и финансова подкрепа.

Interreg Europe DeCarb

Interreg Europe DeCarb

DeCarb logo

DeCarb - Подкрепа за преминаване към чиста енергия в ЕС региони с интензивен въгледобив, съ-финансиран по програма INTERREG EUROPA

АРИР – Стара Загора е водеща организация по проект Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions (Подкрепа за преминаване към чиста енергия в ЕС региони с интензивен въгледобив), с работен акроним DeCarb, съ-финансиран по програма INTERREG EUROPA (85%) и Република България (15%) с общ бюджет 1,807,739.00 евро. Проектът е в обхвата на специфична цел 3 на Програмата: 3.1 Подобряване на политиките за ниско-въглеродна икономика и е единственият одобрен проект на бългаска водеща организация от общо 53 одобрени проекта за цялата програма.

Превключването към ниско-въглеродна енергия ще постави икономиката на ЕС ще има дълбоко икономическо и социално въздействие върху регионите с интензивен добив на въглища. Въпреки това се признава, че този преход трябва да бъде справедлив; Пакетът за "Чиста енергия за всички европейци" на ЕС е създаден за ускоряване на прехода към чиста енергия, растежа и създаване на работни места. В този смисъл DeCarb си поставя за цел да подпомогне публичните власти да инициират необходимите усилия, обединят капацтета си и да обменят опитв a) идентифициране на стратегии за растеж, които да минимизрат потенциалните негативни въздействия от прехода към ниско-въглеродна енергия; b) осигурят максималното възможно финансиране от ЕСИФ и ЕФСИ, както и други финансови инструменти; c) насърчи обществения диалог и за преодоляване на конфликтите на интереси.

Общата цел на проекта е да бъде извършена обмяна на опит и трансфер на добри практики за това, как да се извърши прехода от ерата на високо-интензивна въглеродна икономика към бъдещето на чистата енергия. Това трябва да осигури на засегнатите региони устойчиво развитие, икономическа и социална стабилност и роля в енергийния микс 2030.

Началната дата на договора 01/06/2018 г. с продължителност 5 години и приключва на 31.05.2023 година.

 

Horizon 2020 TRACER

Horizon 2020 TRACER

TRACER logo 72dpi rgb

Крайната цел на проекта TRACER, H2020 е да подкрепи европейските региони с интензивен въгледобив в разработването (или осъвременяването) на техните Стратегии за научни изследвания и иновации (НИИ), така че да се улесни преходът им към устойчива енергийна система. В този процес участват 9 региона, 6 от които се намират в държави – членки на ЕС (България, Чехия, Германия, Гърция, Полша, Румъния) и 3 в държави извън ЕС (Великобритания, Сърбия, Украйна), но с подобни проблеми и съображения.

Създателите на политиката в т.нар. „целеви региони на TRACER“ ще получат съдействие за разработването, прилагането и прегледа на техните стратегии чрез предоставяне на информация, разработване на методологии, предоставяне на експертиза и съвети. Най-важните резултати от проекта ще помогнат на целевите региони да определят краткосрочни и средносрочни решения за прехода към по-надежден бизнес модел. Стремежът е проектът да установи и задълбочи сътрудничеството в областта на НИИ между въгледобивните региони, което ще облекчи прехода им към по-устойчива енергийна система.

Конкретните цели на TRACER са да:

  1. Съдейства на регионалните заинтересовани страни (в целевите региони) за разработването на стратегии за интелигентна специализация в съответствие с Плана за стратегически енергийни технологии (SET) на ЕС;
  2. Проучи и обмени „най-добрите практики“, включващи промишлени пътни карти за замяна на въглищата с нови технологии, както и стратегии за преход от комбинирано производство на топлина и електроенергия от въглища към нискоемисионно производство на електроенергия и централно топлоснабдяване;
  3. Проучи социалните проблеми в целевите региони, в т.ч. нуждата от преквалифициране на работната сила;
  4. Предостави насоки на регионалните заинтересовани страни относно наличните европейски фондове и програми и използването на допълнително национално публично и частно съфинансиране.
Website
tracer-h2020.eu
Европа Директно Стара Загора

Европа Директно Стара Загора

bmu euki logo 2 en

Дискусия на тема „Осигуряване на справедлив и приобщаващ преход“

Европа Директно Стара Загора се включва в обществения диалог пряко свързан с Осигуряване на справедлив и приобщаващ преход. По време на събитието ще бъдат представени резултатите от Конференцията за бъдещето на Европа и приоритетите на Европейската комисия за 2021г. Акцент ще бъде поставен върху Европейския зелен пакт, тъй като развитието по темата е от изключително социално и икономическо значение за регион Стара Загора.

Събитието е организирано под формата на диалог с участие на гражданите и различни заинтересовани страни, които да споделят своите виждания, относно важни за региона проблеми от дневния ред на ЕС. Темата за изменението на климата и околната среда е втора по значимост, според гражданите на ЕС, регистрирани на платформата за бъдещето на Европа. Една от трите приоритетни категории е свързана с осигуряване на справедлив и приобщаващ преход. Това ще бъде в центъра на дискусията, която Европа Директно Стара Загора организира на 29 септември.

 

 

 

Абонамент чрез RSS